กลุ่มงานบุคลากร

4.1 งานวางแผน อัตรากําลัง สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
๑. นางสาวศรัณญา อารมย์สว่าง ครู คศ.1 หัวหน้างาน
๒. นางสาวอัญธิชา ประสงค์ ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่
3. นางสาวจารวีย์ คีรีนิล ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่
1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งของบุคลากรในโรงเรียน งานสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง ดําเนินการ
เรื่องการย้ายเข้า - ย้ายออก ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ประสานงาน ดูแล ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ตามการสั่งการของผู้อํานวยการ
โรงเรียน3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของงานบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนด
3) จัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กําหนดนําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้
เกิดคุณภาพ
4) จัดทําบัญชีควบคุมและกําหนดอัตรากําลังโรงเรียนให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงาน
หน้าที่พิเศษของโรงเรียน
5) ดําเนินการเกี่ยวกับแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ สั่งพักราชการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
7) ดําเนินการรายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของราชการ
8) ดําเนินการจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดําเนินการตามเกณฑ์
ของกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
9) ดําเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกําหนด
410) ดําเนินการเรื่องข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


4.2 งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑. นางสาวกัลยรัตน์ เกาะเกตุ ครู คศ. ๒ หัวหน้างาน
๒. นางสาวสิริพร พึ่งพรพระ ครู คศ. ๓ เจ้าหน้าที่
๓. นางจิราภร สิริภคยาพร ครู คศ. ๒ เจ้าหน้าที่
4. นางสาวดวงพร ดํามณี ครู คศ. 1 เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) จัดทําและเก็บรักษา ทะเบียนประวัติของบุคลากรให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันง่ายต่อการค้นหา
ใช้งาน
2) ดําเนินการจัดทําสถิติในการกําหนดตําแหน่งและการเลื่อนตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ
ข้าราชการครู
๓) ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับ กพ. ๗ / แฟ้มประวัติข้าราชการ และการทําบัตร
ข้าราชการ
๔) จัดทําหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา, การขออนุญาต
ไปราชการ และประสานงานหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การลาไปต่างประเทศของบุคลากร
ภายในโรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียน
๕) จัดทําเรื่องรางวัลครูต่าง ๆ ( ครูดีไม่มีอบายมุข / ครูดีเด่น / ครูดีในดวงใจ ฯลฯ )
๖) จัดเตรียมเรื่องของขวัญในการบรรจุครู/ การย้าย ของบุคลากรทางการศึกษา
๗) จัดทําแบบฟอร์มต่าง ๆ สําหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร / งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ เหรียญ
จักรพรรดิมาลา

๘) ดําเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัดทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ เหรียญจักพรรดิมาลา

9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 งานวิทยฐานะและการขอเลื่อนตําแหน่งของครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นเงินเดือน
- นางสาวสิริพร พึ่งพรพระ ครูค.ศ.๓ ที่ปรึกษา
๑. นางสาวจารวีย์ คีรีนิล ครู คศ. 1 หัวหน้างาน
๒. นางอรุณรุ่ง จีบเจือ ครู คศ. ๓ เจ้าหน้าที่
๓. นางสาวศิริวิมล นิยมไทย ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่
๔. นางสาวอัญธิชา ประสงค์ ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
๑) ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน
๒) ดําเนินการการขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินครูผู้ช่วย
รวมทั้งการประเมินครูวิทยฐานะต่าง ๆ
๓) ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาส พัฒนาวิชาชีพตนเอง
โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๔) จัดทําโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
๕) จัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


4.4 งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูในการปฏิบัติราชการ และโปรแกรมสารสนเทศบุคลากร
๑. นางอรุณรุ่ง จีบเจือ ครู คศ. 3 หัวหน้างาน
๒. ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์ จริตงาม ครูคศ.๓ เจ้าหน้าที่
3. นางสาวจารวีย์ คีรีนิล ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่
4. นางสาวศรัณญา อารมย์สว่าง ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
๑) ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงาน การศึกษาต่อ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทําสถิติการอบรมพัฒนา ของครู
และบุคลากร
2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) จัดทําแบบฟอร์มและประสานงานกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมแผนพัฒนาตนเอง
(ID PLAN)
4) ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) วางแผน วิเคราะห์เพื่อจัดระบบสารสนเทศบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย สะดวกต่อการรายงาน


๔.๕ งานวินัย และการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑. ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์ จริตงาม ครู คศ.๓ หัวหน้างาน
๒. นางอรุณรุ่ง จีบเจือ ครู คศ. 3 เจ้าหน้าที่
3. นางสาวจารวีย์ คีรีนิล ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่
4. นางสาวศรัณญา อารมย์สว่าง ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่

๑) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทําผิดทาง วินัย
การดําเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว
๒) ดําเนินการทางวินัย และการลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
๓) การสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
๖) ดําเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้าง และพัฒนา
เจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมที่ดีให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางวินัย การสืบสวนสอบสวน และการแก้ต่างคดีของ
สถานศึกษาในกรณีที่มีการฟ้องร้องกล่าวโทษ จากบุคลากร ครอบครัว สถาบันอื่น
๘) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๔.๖ งานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC)

๑. นายสุริยะ นําประดิษฐทรัพย์ ครู คศ.๓ หัวหน้างาน
๒. นางพัชรินทร์ แคล้วปรปักษ์ ครูคศ.๓ เจ้าหน้าที่
๓. นางคัคนางค์ และใจดี ครูคศ.๓ เจ้าหน้าที่
๔. นางกัณนิกา เกลื่อนพันธ์ ครูคศ.๓ เจ้าหน้าที่
๕. นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูคศ.๒ เจ้าหน้าที่
๖. นางสาวอริสรา สีมาพล ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่
๗. นายศิริชัย วงศ์ดาวิด ครู ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
๑) วางแผนและประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) ดําเนินงานตามแผนโครงการของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
๓) ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของศูนย์ศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (HCEC)
๔) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการดําเนินงานของศูนย์ฯ
๕) ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีของศูนย์ฯ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) ประสานงานด้านเครือข่ายเทคโนโลยีกับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย