กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์

3.1. งานการเงิน 

1. นางสุทัศณีย์ ศรีปานนาค ครู คศ.2 หัวหน้างาน
2. นางจริยา จันทร์เรือง ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่
3. นางสาววชิรา ศรจิตติ ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่
4. นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) จัดทําหลักฐานการเงินและบัญชีให้ถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
1.1. ปฏิบัติและจัดทําหลักฐานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ดังนี้
- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
- ทะเบียนคุมรายรับเงินบํารุงการศึกษา ทะเบียนรับเงินบํารุงการศึกษา หลักฐานการจ่ายเงิน
นอกงบประมาณแต่ละประเภท สัญญายืมเงิน และทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน

1.2. ปฏิบัติและจัดทําหลักฐานเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ดังนี้
- ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณ ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ สมุดคู่มือ
เบิกเงินเพื่อจ่ายเงินงบประมาณ
1.3. ปฏิบัติและจัดทําหลักฐานเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน ดั้งนี้

- ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ใบนําส่ง หรือใบเสร็จรับเงินของผู้เบิก
1.4.รายงานเงินคงเหลือ และการับจ่ายเงิน ดังนี้
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท ภายในวันที่ ๑๕ ของแต่ละเดือน
- รายงานรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษาและเงินบริจาค
- รายงานประเภทเงินคงเหลือ
- นําส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปจากที่รับเงินไว้
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน
- รับและนําส่งเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปจากที่รับ
เงินไว้
2) รับจ่ายเงิน
2.1. เบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้างประจํา เงินประจําตําแหน่ง
2.2. เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน และเงินสวัสดิการต่าง ๆ
2.3. หักเงินกู้ทุกประเภทที่ผู้กู้ทําหลักฐานยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ฯลฯ
3) การเก็บรักษาเงิน
3.1.จัดเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
3.2.แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
4) การควบคุมและการตรวจสอบ
4.1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีรับ – จ่ายเงินประจําวัน ควบคุมและตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
4.2.รายงานยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสด และรายงานเงินคงเหลือประจําวันให้ผู้บริหารทราบ
4.3.ตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และทะเบียนต่าง ๆ ทุกสิ้นเดือนดําเนินการ
เกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามระเบียบราชการกําหนด
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคําสั่งของโรงเรียน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2. งานพัสดุและสินทรัพย์
๑. นายสุรชิต จันทร์ดี ครู คศ.2 หัวหน้างาน
๒. นายแมน อาชีพสมุทร ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่
3. นายจีระศักดิ์ พระแท่น ครูคศ.1 เจ้าหน้าที่
4. นางสาวศศิภา เพียรเสมอ ครูคศ.1 เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่
1) การจัดซื้อจัดจ้าง
1.1.ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบํารุงการศึกษา
1.3.จัดทําเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2) การจัดทําบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์

2.1.จัดทํา จัดเก็บ ดูแลรักษา บัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ เอกสารใบตรวจรับ-ใบเบิกพัสดุและเอกสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
2.2. ลงทะเบียนพัสดุ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ให้รหัสหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์
๒.๓. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ให้ทันสมัย
3) การบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์และการปรับซ่อม
๓.๑ ดูแลการปรับซ่อมบํารุงพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
๓.๒ ชี้แจง แนะนําวิธีใช้ และบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์แก่ผู้ใช้งาน
4) การตรวจสอบพัสดุประจําปี และการจําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์
๔.๑ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณและการตรวจสอบพัสดุถาวรประจําปีการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผล
๔.๒ ดําเนินการขอจําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดออกจากทะเบียน
5) การจัดทําทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง
๕.1. จัดทําทะเบียนพัสดุ ขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๕.๒. จัดทําประวัติที่ดิน ประวัติอาคาร และสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน
๕.๓. รายงานขอโอน ขอจําหน่ายที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนราชพัสดุ
6) การดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
๖.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
๖.๒ ควบคุมการใช้ และขอเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3. งานตรวจสอบภายใน
๑. นางคัคนางค์ และใจดี ครู คศ. ๓ หัวหน้างาน
๒. นางสุขุมาล บุญมาก ครู คศ. 2 เจ้าหน้าที่
๓. นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น ครู คศ. ๑ เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงินการบัญชีและการดําเนินงาน ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี การเงิน
ยอดเงิน
2) ตรวจสอบระบบพัสดุ การทําสัญญา การจัดซื้อ การเบิกจ่าย การลงบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ เพื่อการดูแลทรัพย์สิน การจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบํารุงรักษา และการใช้
ทรัพย์สินอย่างประหยัด คุ้มค่าและปราศจากการทุจริต ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย