กลุ่มงานนโยบายและแผน

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

๒.๑ งานสํานักงานงบประมาณและบุคลากร
๑. นางจิราภร สิริภคยาพร ครู คศ.2 หัวหน้างาน
๒. นางสาวดวงพร ดํามณี ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่
3. นางสาวดวงใจ ชูตระกูล ครู คศ.๓ เจ้าหน้าที่
๔. นางสาวศิริวิมล นิยมไทย ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) รับและส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร
2) รวบรวมงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ /โครงการพร้อมทั้งประเมินผลการดําเนินงาน
3) จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของงานบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนด
4) เสนอเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ลงทะเบียนรับจ่ายพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย บํารุงรักษา ซ่อมแซม พัสดุ
ครุภัณฑ์ในกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับงบประมาณ และบุคลากร
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานแผนงาน/โครงการ
1. นายสมศักดิ์ จินดาไทย ครู คศ.3 หัวหน้างาน
2. นางสุชามนตร์ จินดาไทย ครู คศ.3 เจ้าหน้าที่
3. นางสาววีนัสใจเพชร ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่

1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําแผนแม่บท
ต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายของโรงเรียน พร้อมจัดทําเอกสารเผยแพร่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายโรงเรียน

2) กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษา / แผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 3 ปีของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน โดยนําเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
3) บริหารโครงการและจัดสรรงบประมาณ โดยศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้ง ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่าย
ระยะปานกลางให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ ประสานงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของ
โรงเรียนโดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์นโยบายและกลยุทธ์ของโรงเรียน
4) จัดระบบกํากับ ติดตามให้ฝ่าย/กลุ่ม/งาน ดําเนินการตามแผนและเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนด
5) ประสานงานกับงานอื่น ๆ เพื่อจัดทําเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานตามงาน/ โครงการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินในการตรวจสอบและสรุปการใช้จ่ายเงินตาม
แผนงานของฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
6) จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7) สนับสนุนการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานตาม
แนวทาง OBECQA อย่างยั่งยืน
8) กําหนดแนวทางพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง กลยุทธ์ ภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและความ
จําเป็นของโรงเรียน
9) จัดตั้งงบประมาณประจําปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
10)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๒.๓ งานควบคุมภายใน

1. นางสุชามนตร์ จินดาไทย ครู คศ.3 หัวหน้า
2. นายสิโนทัย เพนเทศ ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) วางระบบโครงสร้างการควบคุมภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.4 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

1. นายสุริยะ นําประดิษฐทรัพย์ ครู คศ. ๓ หัวหน้างาน

2. นางกัณนิกา เกลื่อนพันธ์ ครู คศ. 3 เจ้าหน้าที่
3. นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครู คศ. 2 เจ้าหน้าที่
4. นางสาวอริสรา สีมาพล ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่
1) วางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/ฝ่าย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
การประมวลผลและการนําไปใช้

2) จัดประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับกลุ่มสาระ/ระดับงาน เพื่อวางแผน สรุปข้อมูล
สารสนเทศในระดับโรงเรียน
3) ชี้แจงบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบข้อมูลและให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูล
4) ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของทุกส่วนงาน
5) จัดทําเอกสารข้อมูล สถิติทางการศึกษา เพื่อรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
6) นําเสนอข้อมูล สถิติ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
7) จัดทํา/จัดหา โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บและรายงานข้อมูลสารสนเทศ
8) พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายด้วยระบบ
network ภายในโรงเรียน
9) จัดทํารายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เพื่อของบประมาณ
10)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย