พันธกิจ

พันธกิจ

    1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล

    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

    5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้

    6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. OBECQA อย่างยั่งยืน

    7. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้และร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา