วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์   

          โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สร้างคนดี มีความรู้ตามมาตรฐานสากล

โดยใช้หลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง