เอกลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“เด่นวิชาการ ประสานชุมชน”

ด้านเด่นวิชาการ     

1.       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ยอมรับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.       นักเรียนมีผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม

3.       นักเรียนที่จบการศึกษามีอัตราการเรียนต่อในระดับสูง

ด้านประสานชุมชน

1.       มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น                   

2.       เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

3.       ให้การบริการและร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ