อัตลักษณ์ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

“คนดี มีน้ำใจ”

 

ด้านคนดี     

1.    รักชาติ ยึดมั่นศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเป็นไทย

2.    ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม

3.    มีความซื่อสัตย์ สุจริต

4.    มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน

5.    ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด

 

ด้านมีน้ำใจ      มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมการงานของโรงเรียนและสังคม

 

อัตลักษณ์ของครู

“มุ่งมั่น อุทิศตน”

 

ด้านมุ่งมั่นงานสอน       จัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มความสามารถ

 

ด้านการอุทิศตน           ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาตนเองช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน และชุมชน

 

อัตลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

“มีวิสัยทัศน์  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล”

 

ด้านการมีวิสัยทัศน์   

1.       ภาวะผู้นำ

2.       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.       ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้านการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล     

1.       บริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรม คุณธรรม ด้วยความโปร่งใส

2.       ยึดหลักบริหารอย่างมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและใช้หลักความคุ้มค่า

 

 

อัตลักษณ์ของบุคลากรอื่นในสถานศึกษา

“เป็นมิตร  จิตบริการ”

  

ด้านความเป็นมิตร      เป็นผู้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของ  สังคม ชุมชน

ด้านจิตบริการ          อุทิศตน เสียสละ ทำงานเต็มตามความสามารถที่ได้รับมอบหมา