คำขวัญโรงเรียน

 

 

คำขวัญของโรงเรียน


เรียนดี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม