ปรัชญาโรงเรียน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

ปัญญา นรานํ รตฺนํ
ปัญญาเป็นดวงแก้วของปวงชน