กลยุทธ์

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

และการจัดการเรียนรู้

6. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. OBECQA

เพื่อความยั่งยืน

7. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ และร่วมพัฒนาองค์กรใน

ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ