เป้าหมายของโรงเรียน

เป้าประสงค์

        1.   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 
        2.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 
        3.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
        4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
 
        5.   โรงเรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้
 
        6.    โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. OBECQA อย่างยั่งยืน
        7.  โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับองค์กรในท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ